SŁOWNIK

Sprzedający– LENDOORGANIC.COM prowadzoną przez firmę Atelier21 Joanna Sibilska z siedzibą Lendo Ruskie 18, 08-504 Lendo Ruskie, NIP 5213219446, REGON 015273522 .

Klient– pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie
Strona Internetowa- www.lendoorganic.com za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedający przyjmuje Zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.
Towary– produkty oferowane przez Sprzedającego Sklepie Internetowym
Konto Klienta
– baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym.
Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji przez Klienta w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.
Dostawca –podana na Stronie Internetowej firma kurierska (DHL) świadcząca usługi pocztowe, współpracujące ze Sprzedającym oraz upoważnione przez Sprzedającego do dostarczania
Zamówienia na terytorium Polski oraz poczta polska w przypadku przesyłek zagranicznych.
Dni robocze– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Czas realizacji zamówienia– czas, w jakim Sprzedający skompletuje Zamówienie i przekaże je Dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy i podany jest w dniach roboczych.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia od Klientów przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Podczas składania zamówienia jest wymagana rejestracja Klienta. Jest to równoznaczne z utworzeniem Konta Klienta.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:
  a) wybrać towar lub towary będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
  b) wybrać sposób dostarczenia towaru
  c) wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres, na który ma nastąpić dostawa towaru oraz w celu przyspieszenia realizacji zamówienia numer telefonu do kontaktu z dostawcą
  d) wybrać sposób płatności za zamówienie e) kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”
  f) opłacić zamówienie w wybrany wcześniej sposób płatności
 5. Klient, przesyłając do Sklepu internetowego zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedającym. Wysłane przez Sklep internetowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  – przelew bankowy,
  – przelew elektroniczny,
 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto bankowe Sprzedającego.
 8. Na wpłatę tradycyjnym przelewem bankowym czekamy 2 dni robocze od daty wpłynięcia zamówienia. Po tym terminie Sprzedający ma prawo anulować Państwa zamówienie.
 9. W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru albo, gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedający poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od daty wpłynięcia opłaty za Zamówienie.
 10. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem z przyczyn niezależnych od Sprzedającego i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedający poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od daty wpłynięcia opłaty za Zamówienie.
 11. W sytuacjach zawartych w powyższych pkt. 6 i 7 Klient podejmuje decyzję o sposobie dalszej realizacji zamówienia. Klient ma następujące możliwości do wyboru:
  a) częściowa realizacja zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sprzedający zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne i dokonuje zwrotu całkowitej należności za niezrealizowaną część zamówienia; zwrotu Sprzedający dokonuje tą samą drogą płatności jaką została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od decyzji Klienta b) anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sprzedającego z obowiązku realizacji całego zamówienia i dokonuje zwrotu całkowitej należności za zamówienie; zwrotu należności Sprzedający dokonuje tą samą drogą płatności jaką została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od decyzji Klienta c) realizacja zamówienia poprzez zamianę niedostępnych towarów na inne dostępne w tej samej, niższej (zwrotu różnicy w cenie Sprzedający dokonuje tą samą drogą płatności jaką została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od decyzji Klienta) lub w wyższej cenie (dopłaty różnicy Klient dokonuje niezwłocznie po podjęciu decyzji poprzez przelew bankowy).
 12. W sytuacji, gdy Klient wybierze alternatywny towar zaproponowany przez Sprzedającego umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta maila o przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji lub gdy zostaje poinformowany o tym fakcie telefonicznie.
 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 14. Czas realizacji zamówienia w Sklepie internetowym wynosi ok 5 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia opłaty za Zamówienie. W przypadku, gdy Klient składa zamówienia na więcej niż jeden towar, zamówienie jest wysyłane lub gotowe do odbioru w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki lub odbioru zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 15. O czasie realizacji zamówienia Sprzedający poinformuje Klienta na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od daty wpłynięcia opłaty za Zamówienie.
 16. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w Sklepie internetowym.

DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa Zamówienia realizowana jest na terytorium Polski za pośrednictwem kuriera DHL a zagraniczne paczki za pomocą poczty polskiej.
 2. Koszty oraz czas dostawy szczegółowo określone są na Stronie Internetowej www.lendoorganic.com
 3. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia. Klient opcjonalnie może poprosić o dostarczenie zamówienia pod inny adres po uprzednim potwierdzeniu nowego adresu drogą mailową.
 4. Zamówione Towary są starannie pakowane, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
 5. Sprzedający nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia zamówienia. Kurier kontaktuje się telefonicznie z Klientem. W przypadku, gdy kurier nie zastanie Klienta w domu zostawia dwukrotnie awizo z informacją jak skontaktować się z firmą kurierską i ustalić termin kolejnej dostawy.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 7. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sprzedającemu rozpatrzenie reklamacji. Zdjęcia uszkodzeń również pomogą w procesie reklamacji.
 8. Możliwość wyłączenia niektórych form dostawy zamówienia

WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARÓW

 1. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 i następne) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

ADRES DO ZWROTÓW:

ATELIER21 JOANNA SIBILSKA
LENDO RUSKIE 18
08-504 LENDO RUSKIE

ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZAJEMNE ROZLICZENIA

1.Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dnia doręczenia zamówienia Klientowi.

ADRES W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

ATELIER21 JOANNA SIBILSKA
LENDO RUSKIE 18
08-504 LENDO RUSKIE

2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Towar należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany Towar. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu uiszczonej za zakupiony Towar należności Kupującemu. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży.

4.Klient ponosi wszystkie koszty bezpośrednio powiązane ze zwrotem towaru w związku z odstąpieniem od umowy.

5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów Konsumenckich – Sprzedający zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów w przypadku gdy odmówimy przyjęcia reklamacji. Informacje na temat podmiotów które będą mogły rozwiązać spory znajdziesz na stronie urzędu – UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów -https://www.uokik.gov.pl/. Na stronie urzędu Klient znajdzie aktualne informacje na temat strony internetowej gdzie może przystąpić do rozwiązania sporu online.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient dokonując rejestracji lub składając zamówienie jako niezarejestrowany użytkownik na Stronie Internetowej wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

OBSŁUGA PLIKÓW COOKIES

Korzystający ze Strony Internetowej www.lendoorganic.com wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować się ze Sprzedającym w godzinach 10.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku lub wysłać e-mail za pomocą formularza kontaktowego w zakładce Formularz Kontaktowy.